PSY121 Innføring i psykologi og psykologiens historie

PSY121 Innføring i psykologi og psykologiens historie

 

Fakta om emnet

Studiepoeng  
20
Kode
PSY121
Undervisningssemester
Høst
Studiested
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Helge Slotten
Undervisningsspråk
Norsk
Gjelder fra
Høsten 2016

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PSY121 Innføring i psykologi og psykologiens historie utgjør 20 studiepoeng av årsstudiet i psykologi og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i kultur-og samfunnspsykologi (treårig studieløp).
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
Etter dette kurset skal du
 • Kjenne til sentrale historiske linjer og forskningstradisjoner i psykologien, påvise forskjeller og likheter mellom de og deres innflytelse på samtidige debatter.  
 • Kunne reflektere over psykologien som en vitenskap som har blitt til med innspill fra ulike støttedisipliner. Ha kunnskap om den vitenskapelige psykologiens egenart, dens historiske røtter og mangfoldet i dagens fagfelt.
 • Ha kjennskap til samtlige basaldisipliner i psykologien og deres utvikling.
 • Kjenne til begrepsapparatet som benyttes for å beskrive fenomener i psykologien, og hvordan dette har endret seg historisk.
 • Ha kjennskap til og forståelse for hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes og ha betydning for individer, grupper og samfunn, og ulike yrkesarenaer.
Ferdighetsmål
Etter dette kurset skal du
 • Kunne anvende et faglig begrepsapparat og faglige resonnementer for å belyse og formidle et psykologifaglig tema.
 • Kunne gjøre rede for ulike vitenskapelige tilnærminger til sentrale psykologifaglige temaer.
 • Utvikle en utforskende og udogmatisk holdning til psykologiske problemstillinger, samt en realistisk oppfatning av psykologiens muligheter og begrensninger.
 • Kunne gjøre rede for anvendbarheten av psykologisk kunnskap.
 • Kunne gjenkjenne behovet for ulike typer psykologikompetanse i samfunnet.
Generell kompetanse
Etter dette kurset skal du
 • Kunne reflektere over psykologien som en kilde til kunnskap om atferd og opplevelse.
 • Kunne prinsippene som ligger til grunn for god studieteknikk, slik at du effektivt kan tilegne deg relevant kunnskap.
 • Kunne disponere en faglig tekst og vite hva det vil si å “gjøre rede for”, “ drøfte” og “reflektere” i teksten din.
 • Lære og beherske psykologisk fagterminologi på norsk og engelsk.
 • Gi og ta imot tilbakemelding på bakgrunn av skriftlig arbeid i seminargruppene

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet Innføring i psykologi skal gi studentene en innføring i psykologiens historie, forsknings- og anvendelsesområder. Siktemålet med undervisningen er å gi studentene innsikt i sentrale psykologiske emner som biologisk psykologi, kognisjonspsykologi, læringspsykologi, motivasjon og emosjoner, personlighet og individuelle forskjeller, utviklingspsykologi, sosialpsykologi, klinisk psykologi, osv. Disse emnene vil bli satt i en historisk kontekst og utdypet fra et samtidig anvendt perspektiv. Denne måten å strukturere kurset gir et innblikk i psykologifaget som noe mangfoldig og dynamisk. Det setter fokus på spenningene og paradoksene mellom de ulike fagområdene så vel som hvordan de utfyller og bygger på hverandre. Det gir et utforskende overblikk over hvordan psykologi generelt har utviklet seg som en teoretisk, empirisk og anvendt disiplin. Dette danner en grunnlagsforståelse som fordypningskursene i de fagspesifikke områdene bygger videre på.
 
Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminar og nettbasert undervisningsmateriell (Canvas). I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god fagperson og faglig formidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i en dagsaktuell sammenheng og et anvendt perspektiv, for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.
 
Forelesningene har et omfang på 96 undervisningstimer i løpet av semesteret og seminaret har et omfang på inntil 48 undervisningstimer i løpet av semesteret. Semesteret løper fra august til desember. Det er beregnet 18 timer i uka på eget arbeid og kollokviegrupper i løpet av semesteret på dette kurset. Om man tar 30 studiepoeng i semesteret er arbeidsbelastningen 27 timer selvstudium og kollokvier i uka. Dette er et fulltidsstudium.
 

Vurderingsformer

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha ⅔ oppmøte på de obligatoriske seminartimene, og ha bestått 3 av 5 portprøver og prøveeksamen.

Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. De vil være en form for flersvarsoppgaver fokusert på forståelsen av fagterminologi og teorier. Du må ha ⅔ riktig for å bestå.
Prøveeksamen avvikles fem uker før eksamen og rettes anonymt av medstudenter. Det blir ikke gitt en karakter, men det er obligatorisk innlevering.
 
Det avholdes en skriftlig skoleeksamen på fem timer. Denne sensureres av intern og ekstern sensor. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A til F). Studenter som får bokstavkarakteren F, har ikke bestått eksamen.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

 • Martin, Carlson og Buskist (2009) Psychology 4.utg. Harlow: Allyn og Becon ISBN-13: 978-0273720102
 • Teigen, K. H. (2015): En psykologihistorie. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245017045.

  Anbefalt støttelitteratur
 • Grindheim E., Håseth K., Teigen K.H., Skre I., Flaten M.A., Svartdal F (2008) Innføring i psykologi: Kommentarhefte. Oslo: NKI fjernundervisning. ISBN 9788256265381
 • Svartdal F. (2011) Psykologi 1. en introduksjon 2.utg Oslo Gyldendal ISBN 9788205405295

Oppdatert 20. juni 2018