PSY211 Religionspsykologi

PSY211 Religionspsykologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng  
10
Kode
PSY211
Undervisningssemester
Høst
Studiested
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig
Høyskolelektor Lars Mandelkow
Undervisningsspråk
Norsk
Gjelder fra
Juni 2016

 

Opptakskrav

Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PSY211 Religionspsykologi er et valgemne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved ATH.
Undervisningen foregår gjennom forelesninger.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne gjøre rede for religionspsykologiens historie.
 • Kunne gjøre rede for psykologiske teorier om individuelle forskjeller som påvirker menneskers religiøsitet.
 • Ha kunnskap om hvordan vår oppfatning og forståelse av religion påvirker vår fysiske, følelsesmessige, mentale, og sosiale fungering.
 • Ha kunnskap om ulike former for religiøs praksis, herunder religiøse ritualer og endring av bevissthetstilstand.
 • Ha kunnskap om ulike psykologiske teorier om hvorfor mennesker er religiøse og hva som karakteriserer trosutvikling og omvendelse.
Ferdighetsmål
 • Kunne sammenligne og diskutere ulike teorier om hvorfor mennesker er religiøse.
 • Kunne evaluere vitenskapeligheten i påstander om ulike positive og negative konsekvenser av religionsutøvelse.
 • Utvikle evne til å reflektere over hvilken rolle religion spiller i menneskers liv.
 • Kunne diskutere utfordringer knyttet til patologi og religionsutøvelse (sekter, hjernevasking med mer).
 • Utvikle evne til å reflektere over hvordan menneskers overbevisninger påvirker deres håndtering av kriser, og hvordan fagpersoner bør integrere dette perspektivet i egen praksis.
Generell kompetanse
 • Studentene skal kunne reflektere over religion som samfunnsfenomen.
 • Studentene skal kunne drøfte religions innvirkning på menneskelig samhandling.
 • Studentene skal kunne anvende psykologiske teorier til å drøfte positive og negative implikasjoner ved religion.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Religionspsykologi (10 studiepoeng)
Kurset skal gi en innføring i faget religionspsykologi gjennom å gi en innføring i sentrale teorier og forskning rundt menneskers religiøsitet. Psykologiske teorier rundt hva som påvirker og muliggjør vår oppfatning og forståelse av religion blir belyst. Kurset tar videre for seg psykologisk forskning på hvordan vår oppfatning og forståelse av religion påvirker vår fysiske, følelsesmessige, mentale, og sosiale fungering, herunder identitet, fysisk og mental helse, og etikk. Videre gjennomgås teorier om hvilke psykologiske faktorer som er involvert i menneskers samhandling med høyere makter. Kurset tar også for seg sammenhenger mellom psykopatologi, mental helse, individuell krisehåndtering og religiøsitet.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Eksamen er skriftlig skoleeksamen på fire timer. Det benyttes gradert karakterskala (A-F).
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

 • Danbolt, Engedal et al. (2014) Religionspsykologi. Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag? Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-41634-5.
 • Pargament, K. I. (2011) Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. Guilford press: New York. ISBN: 9781572308442.  Part I og II; s 3-171 (168 sider).

Oppdatert 20. juni 2019