PSY218 Kulturpsykologi

PSY218 Kulturpsykologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode PSY218
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høyskolelektor Hildegunn T. Schuff
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
September 2013

 

Opptakskrav

Årsstudium i psykologi eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PSY218 Kulturpsykologi 10 studiepoeng er et obligatorisk emne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved ATH.
Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveseminarer og veiledning.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne gjengi og forklare psykologiske tilnærminger til å forstå menneskers atferd som integrert i kulturen de lever i.
 • Kunne gjøre rede for kulturell variasjon i menneskers atferd og mentale prosesser.
 • Kunne gjøre rede for kulturpsykologiens særpreg, metoder og teoretiske perspektiver.
Ferdighetsmål
 • Kunne sammenligne og analysere psykologiske fenomener og prosesser i ulike kulturer.
 • Kunne formidle og diskutere kunnskap om kulturell variasjon i menneskelig atferd muntlig og skriftlig.
Generell kompetanse
 • Kunne bruke fagterminologi for å belyse og drøfte kulturpsykologiske problemstillinger.
 • Kunne vise respekt og forståelse i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn, og reflektere over egne holdninger i kulturmøter.
 • Kunne reflektere over forskjeller mellom ulike retninger og perspektiver innenfor psykologien.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Kulturpsykologi (10 studiepoeng)
Kurset skal gi en innføring i kulturpsykologi som en grunnleggende tilnærming til psykologiske fenomener, hvor individets psyke forstås som uatskillelig fra kulturen. Undervisningen skal presentere kulturpsykologiens særpreg, metoder og bidrag i forståelsen av ulike psykologiske fenomener, som kognisjon, emosjoner, sosial samhandling, helse og moral. En sosiokulturell forståelse av menneskelig utvikling blir presentert. Kurset gir også et innblikk i krysskulturell psykologi, som undersøker kulturell variasjon i atferd og mentale prosesser.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Eksamen er skriftlig skoleeksamen på fire timer. Det benyttes gradert karakterskala (A-F).
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

 • Heine, Steven J. (2012): Cultural Psychology. 2nd edition. Norton & Company (ca. 560 sider).
 • Hundeide, Karsten (2003): Barns livsverden. Sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Oslo: Cappelen akademisk (utvalgte sider, ca. 100 s.).
 • Thorsen, K. & Toverud, R. (2002): Kulturpsykologi. Universitetsforlaget, Oslo. Forord og kap. 1-2, s. 7-31 (25 sider).*
  *Blir gjort tilgjengelig i itsearning

Oppdatert 27. juni 2017