PSY230 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi

PSY230 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng  
20
Kode
PSY230
Undervisningssemester
Vår
Studiested
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Helge Slotten
Undervisningsspråk
Norsk
Gjelder fra
November 2014

 

Opptakskrav

PSY219, PSY222, minst et obligatorisk emne på 200 nivå og et fordypningsemne i kultur- og samfunnspsykologi, eller tilsvarende etter godkjenning.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PSY230 Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi er et fordypningsemne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved ATH. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger og veiledet prosjektarbeid og oppgaveskriving.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen psykologien, med særlig dybdekunnskap innenfor kultur- og samfunnspsykologi
 • Kunne gjøre rede for psykologiske prosesser på feltet man har studert i kulturell og samfunnsmessig kontekst
Ferdighetsmål
 • Anvende kunnskapen som er opparbeidet gjennom studiet til å analysere, forstå og bidra på det valgte feltet
 • Kunne anvende begreper og teorier innenfor kultur- og samfunnspsykologi på et gitt problemområde i en gitt kontekst
 • Kunne samle, vurdere og strukturere informasjon om et felt fra eget arbeid og ulike kilder
 • Analysere et felt/fenomen ut fra egen empiri og/eller relevante teoretiske perspektiver
Generell kompetanse
 • Kunne opptre med integritet og på en metodisk og etisk reflektert måte i et prosjektarbeid
 • Kunne vise respekt og empati for menneskene man møter og omtaler under arbeidet
 • Kunne formidle fagkunnskap, særlig fra eget fordypningsarbeid, både muntlig og skriftlig

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Bacheloroppgave
Kurset innebærer gjennomføring av et selvstendig psykologisk empirisk eller teoretisk arbeid under veiledning, og skriving av en bacheloroppgave basert på dette.
Målsettingen med emnet er at studenten gjennom hensiktsmessige metoder skal skaffe seg kunnskap som gjør studenten i stand til å besvare sin problemstilling i bacheloroppgaven på en etisk og metodisk forsvarlig måte. Studentene vil få oppfølging individuelt og gruppevis, i form av samlinger underveis.
 
Obligatoriske krav
 • Oppstartsuke med forelesninger, seminarer og gruppearbeid (første uka i undervisningsperioden)
 • Innlevering av problemstilling og plan for bachelorarbeidet før oppstart
 • Deltagelse i seminargrupper gjennom undervisningsperiode (minst 75% oppmøte)
 • To individuelle veiledningssamtaler med faglærer
 • Avslutningsseminar to uker før innlevering: Gruppesamling og presentasjon av bachelorarbeidet på fagseminar med alle psykologistudenter
Bacheloroppgave
Bacheloroppgaven skal fungere som en refleksjon over det samlede studieløpet i kultur- og samfunnspsykologi, og knytte sammen teoretisk og metodisk kunnskap.
Kunnskapen og erfaringene man har tilegnet seg gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal også presenteres muntlig på et fagseminar for alle psykologistudentene. Denne presentasjonen er obligatorisk og må være bestått for å fullføre emnet.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Eksamen i PSY230 er todelt og består av bacheloroppgave på omkring 8000 ord og muntlig presentasjon. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. Muntlig presentasjon vurderes til bestått/ikke bestått.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem
 

Pensum

Selvvalgt pensum i samråd med faglærer, minimum 1000 sider.
 

Nyttige links

Bacheloroppgaven bygger på prosjektbeskrivelsen som skrives i PSY222
Oppdatert 20. juni 2019