Stilling ledig

Ansgar høyskole har flere ledige stillingerdrone-campus

 
 
 
 
 

Stillingsutlysning førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i teologi eller misjonsvitenskap

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har 25 ansatte og ca. 350 studenter. AHS er en akkreditert privat høyskole som i sin fagportefølje har bachelorgrad i teologi, interkulturelle studier, musikk og psykologi, samt en mastergrad i ledelse og menighetsutvikling. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Vår vakre campus ligger på Hånes i Kristiansand.
 
Ansgar høyskole (AHS) utlyser en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i teologi eller misjonsvitenskap.
 
Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må ha cand.theol-grad eller mastergrad/hovedfag i teologi/kristendomskunnskap eller misjonsvitenskap, og det er ønskelig at vedkommende har doktorgrad innen et av disse fagområdene. Den som tilsettes må ha forskningskompetanse som er relevant for AHS’ teologiske studier, fortrinnsvis innenfor kirkehistorie/misjonshistorie eller misjonsvitenskap. Vedkommende må kunne jobbe tverrfaglig i forhold til høyskolens andre fagområder.
 
Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyskole/universitet eller tilsvarende vil bli vektlagt. Det er ønskelig at den som tilsettes har et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk som kan styrke fagmiljøet på høyskolen. Relevant praksis fra menighetsliv eller kristne organisasjoner er en fordel.
 
Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes skal primært gi undervisning og veiledning innen høyskolens teologiske studietilbud og interkulturelle studier.  Den som tilsettes må kunne bidra til forskningsaktiviteten ved høyskolen. Stillingen kan tillegges andre arbeidsoppgaver ved behov.
 
Den som blir ansatt må beherske norsk/skandinavisk både muntlig og skriftlig, og vedkommende må kunne undervise på norsk/skandinavisk fra tilsettelsestidspunktet. Det er en fordel om søkeren også kan undervise og publisere på engelsk.
 
Personlige egenskaper
Pedagogiske kvalifikasjoner, gode organisatoriske og administrative evner vil vektlegges. Den som tilsettes må ha gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil tillegges vekt.
 
Kvinner oppfordres til å søke.
 
Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål.
 
Vi kan tilby utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 
Lønn etter høyskolens tariffavtale. Tiltredelse: 1. august 2020 eller etter avtale.
 
Søknad sendes elektronisk til Sigrun Kvalavåg Sunde ([email protected]) innen 17.02.2020. I tillegg til selve søknaden skal det vedlegges CV, inntil åtte vitenskapelige arbeider, attester og navn på tre referansepersoner. Skulle noen av dokumentene inneholde personnummer, anbefaler vi at de siste fem sifre sladdes. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med studiesjef Cato Gulaker ([email protected]).
 
 

Stillingsutlysning førsteamanuensis/førstelektor/ høyskolelektor i psykologi

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har 25 ansatte og ca. 350 studenter. AHS er en akkreditert privat høyskole som i sin fagportefølje har bachelorgrad i psykologi, interkulturelle studier, musikk og teologi, samt en mastergrad i ledelse og menighetsutvikling. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Vår vakre campus ligger på Hånes i Kristiansand.
 
Ansgar høyskole utlyser en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høyskolelektor i psykologi.
 
Den som tilsettes må ha mastergrad eller profesjonsstudium i psykologi, og det er en fordel dersom vedkommende har doktorgrad i psykologi. Det er ønskelig at den som tilsettes har undervisnings- og/eller forskningskompetanse som er relevant for Ansgar høyskoles psykologistudier. Den som tilsettes bør ha god kompetanse i de psykologiske basaldisiplinene, og det er en fordel om vedkommende har interesse/spesialisering i minst et av følgende felt: Sosialpsykologi, samfunnspsykologi, helsepsykologi, abnormal psykologi, kognitiv psykologi og kvantitative metoder.
 
Det er ønskelig at den som tilsettes  har undervisnings- og veiledningserfaring fra høyskole/universitet, og at vedkommende har et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk som kan styrke fagmiljøet på høyskolen.
 
Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes skal primært undervise og veilede på høyskolens bachelorprogram i psykologi. Den som tilsettes skal bidra til videreutvikling av høyskolens bachelorgrader innen psykologi og til forskningsaktiviteten ved høyskolen.
 
Den som blir ansatt må beherske norsk/skandinavisk både muntlig og skriftlig, og vedkommende må kunne undervise på norsk/skandinavisk fra tilsettelsestidspunktet. Det er en fordel om søkeren også kan undervise og publisere på engelsk.
 
Personlige egenskaper
Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, gode organiseringsevner, og evne til å arbeide systematisk og målrettet. Personlig egnethet vil tillegges vekt.
 
Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål.
 
Vi kan tilby utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 
Lønn etter høyskolens tariffavtale. Tiltredelse: 1. august 2020 eller etter avtale.
 
Søknad sendes elektronisk til Sigrun Kvalavåg Sunde ([email protected]) innen 17.02.2020.
 
I tillegg til selve søknaden skal det vedlegges CV, publikasjonsliste, inntil fem vitenskapelige arbeider, attester og navn på tre referansepersoner. Skulle noen av dokumentene inneholde personnummer, anbefaler vi at de siste fem sifre sladdes. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med studiesjef Cato Gulaker ([email protected]).
 
 

Utlysningstekst doktorgradsstipendiat i teologi ved Ansgar høyskole

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har 25 ansatte og ca. 350 studenter. AHS er en akkreditert privat høyskole som i sin fagportefølje har bachelorgrad i interkulturelle studier, musikk, psykologi og teologi, samt en mastergrad i teologi. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Vår vakre campus ligger på Hånes i Kristiansand.
                                                                                                    
Ved Ansgar høyskole er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i teologi for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Ansgar høyskole på Hånes i Kristiansand. Tiltredelse 1. august 2020 eller etter avtale.
 
Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må ha cand.theol-grad eller mastergrad/hovedfag innen teologi.Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektskissens kvalitet og tema, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.
 
Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd.
 
Det er en forutsening for tiltredelse at stipendiaten kvalifiserer til opptak på et relevant phd-program ved universitet eller høyskole på tiltredelsestilpunktet.
 
Søkere til stillingen må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig, og kan undervise på norsk/skandinavisk ved tiltredelsestidspunktet.
 
Personlige egenskaper
Det er et krav at den som tilsettes i stillingen skal kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Relevant praksis, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.
 
Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål.
 
Prosjektskisse/forskningsområde
Søkere til stillingen skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori, metode, materiale og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.
 
Tema for prosjektet bør være innen et aktuelt undervisningsfelt innenfor teologiutdanningen ved Ansgar høyskole, fortrinnsvis innenfor følgende:
 • Frikirkelig historie/misjonshistorie
 • Trosopplæring/menighetsdidaktikk
 • Evangelikal forståelse av den kristne tro
Søknad og tilsetting
Følgende vedlegg bes sendes sammen med søknaden:
 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • Vitnemål med karakterer
 • Eventuell masteroppgave/hovedfagsoppgave/spesialavhandling
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider ut over masteroppgave/hovedoppgave
 • Eventuelle attester og anbefalinger
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fastsatt tid. Skulle noen av dokumentene inneholde personnummer, anbefaler vi at de siste fem sifre sladdes.

Søknaden sendes elektronisk til Sigrun Kvalavåg Sunde ([email protected]).
 
Søknadsfrist: 1. mars 2020
 
Søknadene vurderes av sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning og referansesjekk.
 
Tilsetting foretas av styret ved Ansgar høyskole.
 
Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen.
 
Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, ltr. 52. Ved særskilt kompetanse kan annen lønn avtales.  
Søker kan be om at søknaden blir unntatt offentlighet.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningsleder Marie Strand Skånland ([email protected]).
 

Utlysningstekst doktorgradsstipendiat i psykologi ved Ansgar høyskole

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har 25 ansatte og ca. 350 studenter. AHS er en akkreditert privat høyskole som i sin fagportefølje har bachelorgrad i psykologi, interkulturelle studier, musikk og teologi, samt en mastergrad i teologi og ledelse. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Vår vakre campus ligger på Hånes i Kristiansand.
                                                                                                    
Ved Ansgar høyskole er det ledig en midlertidig 50 % stilling som doktorgradsstipendiat i psykologi for en periode på seks år. Det kan være aktuelt å kombinere stipendiatstillingen med en undervisningsstilling i 50 % i samme tidsrom.
 
Arbeidssted er Ansgar høyskole på Hånes i Kristiansand. Tiltredelse 1. august  2020 eller etter avtale.
 
Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må ha embetseksamen/mastergrad/hovedfag i psykologi. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.
 
Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd.
 
Det er en forutsening for tiltredelse at stipendiaten kvalifiserer til opptak på et relevant phd-program ved universitet eller høyskole på tiltredelsestidspunktet.
 
Søkere til stillingen må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig ved tiltredelsestidspunkt.
 
Personlige egenskaper
Det er et krav at den som tilsettes i stillingen skal kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.
 
Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål.
 
Prosjektskisse/forskningsområde
Søkere til stillingen skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori, metode, materiale og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.
 
Tema for prosjektet bør være innen et aktuelt undervisningsfelt innenfor psykologiutdanningen ved Ansgar høyskole, fortrinnsvis innenfor følgende:
 • Barn og unges psykiske helse
 • Traumer og psykopatologi
Søknad og tilsetting
 • Følgende vedlegg bes sendes sammen med søknaden:
 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • Vitnemål med karakter
 • Eventuell masteroppgave/hovedfagsoppgave/spesialavhandling
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider ut over masteroppgave/hovedoppgave
 • Eventuelle attester og anbefalinger
 • Eventuelt ønske om å kombinere stipendiatstillingen med 50 % undervisningsstilling
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fastsatt tid. Skulle noen av dokumentene inneholde personnummer, anbefaler vi at de siste fem sifre sladdes.

Søknaden sendes elektronisk til Sigrid Kvalavåg Sunde ([email protected]).
Søknadsfrist: 1. mars 2020
 
Søknadene vurderes av sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning og referansesjekk.
 
Tilsetting foretas av styret ved Ansgar høyskole.
 
Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen.
 
Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, ltr. 52. Ved særskilt kompetanse kan annen lønn avtales.  
Søker kan be om å bli unntatt offentliggjøring.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningsleder Marie Strand Skånland ([email protected]).