Stilling ledig

Tre ledige stipendiatstillinger

     

TRE STIPENDIATSTILLINGER (I MUSIKK, PSYKOLOGI OG TEOLOGI) VED ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE

 
Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) har ca. 300 studenter og 16 faglige ansatte. ATH tilbyr bachelorgrader i interkulturelle studier, musikk, psykologi og teologi, samt en mastergrad i teologi. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Vår campus ligger på Hånes i Kristiansand. Ansatte ved Ansgar Teologiske Høgskole må være lojale mot skolens kristne verdigrunnlag.
 
Ved Ansgar Teologiske Høgskole er det ledig tre midlertidige 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.
 
  1. I fagområdet musikk: Ph.d.-prosjektet må knyttes til et av høyskolens undervisningsområder musikkutøving, musikkteknologi, musikk og helse, musikkpedagogikk eller musikkhistorie. Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag innen musikk.
  2. I fagområdet psykologi: Ph.d.-prosjektet må knyttes til et av følgende temaer: helsepsykologi/folkehelse eller utviklingspsykologi, gjerne knyttet opp til levekårsutfordringer på Sørlandet og med bruk av kvantitativ metode. Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag eller profesjonsutdannelse i psykologi.
  3. I fagområdet teologi: Ph.d.-prosjektet må knyttes til en av de teologiens tradisjonelle fagdisipliner. Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag i teologi/kristendom/KRLE eller profesjonsutdannelse i teologi.
Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd.
 
Søkere til stillingen må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Undervisningsspråk er norsk/skandinavisk.
 
Det er et krav at den som tilsettes i stillingen skal kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.
 
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning, og det vil bli foretatt referansesjekk.
 
Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på et relevant ph.d-program ved universitet eller høyskole.
 
Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av styret ved Ansgar Teologiske Høgskole. Stillingen er plassert i Statens lønnsramme 20, alt. 8: lønnstrinn 50, kr. 436.900,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 
Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og forskningsmetode. Prosjektbeskrivelsen skal også redegjøre for forskningsfeltet, herunder tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen kan være på norsk eller engelsk.
 
Søknaden med vedlegg sendes elektronisk til Thorkild Bruhn. Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden:
  • CV med publikasjonsliste, attester og 3 referanser
  • Vitnemål med karakter
  • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven/spesialavhandling
  • Inntil 5 vitenskapelige arbeider/publikasjoner
  • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider (inkludert litteraturliste)
Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Ingunn Folkestad Breistein, 911 09 532, eller til studiesjef Reidar Salvesen, 934 26 062.
 
Arbeidssted er Ansgarskolen på Hånes i Kristiansand. Tiltredelse 1. september 2018.
 
Søknadsfrist: 24. mars 2018.