PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   5
Kode PRA213
Undervisningssemester Første undervisningsperiode 2. undervisningsår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Dosent Lars Råmunddal
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2018

 

Opptakskrav

KRLE 100 Kristendom med RLE eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling utgjør 5 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk tologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Grunnleggende kunnskap om utvalgte ledelsesteorier og modeller for organisasjonsutvikling
 • Grunnleggende kunnskap om lederrollens utfordringer og muligheter ved ledelse av medarbeidere i organisasjonen
 • Grunnleggende kunnskap om ledelse av tverrfaglig ledergrupper / stabsfellesskap
 • Grunnleggende kunnskap om ledelse av organisasjonskulturen
Ferdighetsmål
 • Kunne kritisk vurdere ulike lederskapsteorier og organisasjonens struktur og kultur i forhold til hensikt og mål
 • Kunne anvende teori om lederskap og organisasjonsutvikling på ulike nivåer i menigheten/organisasjonen  
 • Kunne ut fra et ledersynspunkt vurdere hva som er organisasjonens mål, utviklings behov og ressurser, og ut i fra det bidra til en strategisk planlegging og gjennomføring av organisasjonsutviklingstiltak for å nå ønsket mål sammen med en ledergruppe eller et stabsfelleskap
 • Kunne reflektere omkring egen rolle og atferd som leder og forstå ledelses betydning for organisasjonsutvikling
Generell kompetanse
 • Kunne utvikle sin identitet og integritet som leder både i sekulær og kirkelig sammenheng
 • Kunne bidra til å utvikle god lederkultur og struktur i menighet og organisasjon
 • Kunne utvikle kompetanse til å lede og utvikle organisasjon og menighet

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i faget ledelse til bruk i samfunn, kultur og kirke – med vekt på lederrolle og ledelsesutøvelse i organisasjon og menighet. Studentene skal kjenne til den vanlige organisatoriske og samfunnsmessige bruk av begreper og modeller innenfor ledelse – samt grunnleggende tenkning innenfor institusjonell forståelse av lederrollen. Spesielt vektlegges forståelsen av hva som særpreger lederskap i organisasjon og menighet. Undervisningen skal også legge til rette for læring og refleksjon omkring egen rolle, forutsetninger og egenskaper som leder – med vekt på den organisasjon og menighet. Som en del av emnet skal studenten skrive et refleksjonsnotat på 1500 ord, etter angitt mal. Notatet skal omhandle egen lederrolle og lederforståelse.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F. Obligatoriske refleksjonsnotat må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum:

 • Berg, Morten Emil: Ledelse; Verktøy og virkemidler, Universitetsforlaget 3. utgave 2008: s. 21 – 190 + 205 – 213 175 sider
 • Martinsen, Øyvind (red): Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal, 2009
  Situasjonstilpasning som ledelsesstrategi
 • Bang, Henning og Midelfart, Thomas Nesset: Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal, 2012 s 107-158  51 sider
 • Bang, Henning: Organisasjonskultur. Oslo: Universitetsforlaget 2011 s 45-102 57 sider
 • Bolman, Lee G & Deal, Terrence E: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Oslo: Gyldendal,  2010 s 71-125 54 sider
 • Blanchard, Ken & Hodges, Phil: The Servant Leader, transforming your heart, head, hands and habits. Nashville. Thomas Nelson Inc. 2003 s 9-122 (PS dette er lettlest sider, presis og oppbyggelig)
 • Sørhaug, Tian: Om Ledelse, Universitetsforlaget 1996 (kan fås i særtrykk) s. 21 – 33 + 39 – 69. ca. 40 sider * - ser ok ut – en filosofisk tilnærming
 • Arnulf, J.K. (2008). ”Lederutvikling”, i: Kuvaas, B. (red): Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget. (Ca 10 sider)

* Pensum merket med stjerne blir tilgjengelig som kompendium i Canvas (finnes også på NB.no på nettet)

Oppdatert 19. juni 2018