TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet

TEOL112 Tekstarbeid i Det nye Testamentet

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode TEOL112
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig  
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
September 2013

 

Opptakskrav

KRLE 100 Kristendom m/ RLE eller tilsvarende + TEOL111 eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet utgjør 10 studiepoeng av TEOL100 Nytestamentlig gresk. Emnegruppen består av 35 studiepoeng og er obligatorisk i Bachelor i teologi med fordypning i Bibelvitenskap.
 
Undervisningen vil veksle mellom grammatikk (gjennomgang), øvelsesoppgaver – individuelt eller i grupper – og tekstlesning, der det forventes at studentene deltar aktivt.
 
Det vil varieres mellom prøver uten hjelpemidler, som gjennomføres i undervisningstiden, og hjemmeoppgaver som leveres inn for retting. Prøvene er ikke obligatoriske, men anbefales gjennomført.
 
Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • God kunnskap om koinégresks leksikalske og syntaktiske oppbygging
 • Grunnleggende kunnskap om tekstkritikk
 • Grunnleggende kunnskap om oversettelse av tekster i det nye testamentet
 Ferdighetsmål
 • Gode ferdigheter i syntaktisk analyse- og oversettingsarbeid
 • Evne til å lese utvalgte tekstavsnitt fra Det Nye Testamentet
 Generell kompetanse
 • Grunnleggene forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det Nye Testamentet
 • Grunnleggende forståelse av ulike tilnærminger til Bibelen og fortolkning av ulike teksttyper
 • Grunnleggende evne til å formidle kunnskap om bibelens opprinnelse, betydning og budskap

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Tekstarbeid i Det nye Testamentet
Emnet bygger på de grunnleggende ferdighetene i TEOL111, og skal videreutvikle, både den grammatiske og de leksikalske ferdigheter. Studentene skal gjøres i stand til å oversette utvalgte nytestamentlige tekster fra gresk, og bli fortrolig med syntaktisk analyse. Utvikling av et grunnleggende ordforråd står sentralt.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Innføring i nytestamentlig gresk
 • Leivestad, R. og Sandvei B.H.: Gresk grammatikk (4. utgave). Oslo: Universitetsforlaget, 1998
 • Sandvei, B.H.: Øvingshefte for begynnere i Koiné-gresk. 7. utgave. Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet, 1998 [Korr Opptrykk august 2000 + desember 2001],
 • Øvelse 2B, Konjunktiv i leddsetninger.
 • Øvelse 3-4, Partisipper
 • Øvelse 5, Infinitiv
 • Øvelse 6, DE store mi-verb 
Jesu lidelse, død og oppstandelse
 • Mark 14–15, , Mark 16:1–8; Matt 28
 • Luk 24; Joh 20–21, Joh 18–19 
Kristologiske tekster
 • Joh 1:1–18, Rom 1:1–17; 3:21–4:25,
 • 1 Kor 8; 12:1–11; 15:1–28, Ef 1,
 • Fil 2–3, Kol.1, 1Tim 2–3, 1Pet 3:8–22 og Heb 1

Oppdatert 27. juni 2017