TEOL115 Kristologiske tekster

TEOL115 Kristologiske tekster

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode TEOL115
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høgskolelektor Cato Gulaker
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2018

 

Opptakskrav

KRLE 100 Kristendom m/ RLE eller tilsvarende + TEOL111 og TEOL112 eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet TEOL115 Kristologiske tekster utgjør 10 studiepoeng av TEOL100 Nytestamentlig gresk. Emnegruppen består av 30 studiepoeng og er obligatorisk i Bachelor i teologi med fordypning i Bibelvitenskap.
 
Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, tekstanalyser og eksegetisk og bibelteologisk arbeid knyttet til pensumtekster.
 
Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • God kjennskap til lidelses- og oppstandelsestekstene i Det nye testamente, med henblikk på eksegetiske og bibelteologiske perspektiver
 • God kjennskap til utvalgte sentrale paulustekster, med henblikk på eksegetiske og bibelteologiske perspektiver
 • God kunnskap om tekstkritikk
Ferdighetsmål
 • Gode ferdigheter i arbeidet med oversetting og fortolkning av tekster fra Det nye testamente
 • Evne til å drive selvstendig eksegetisk arbeid og gi begrunnede fortolkninger av sentrale bibeltekster 
Generell kompetanse
 • God forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det nye testamente
 • God kunnskap og innsikt i oversettelsesarbeidets egenart og utfordringer

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet er delt inn i to kurs, hvert på 5 studiepoeng: Jesu lidelse, død og oppstandelse i evangeliene (5 studiepoeng) og Kristologiske Hymner og Bekjennelser (5 studiepoeng). Disse står i nær dialog med hverandre og dekker ofte samme tema og hendelser fra ulike perspektiver. Tekstmaterialet som her studeres, er også selve grunnlaget for de oldkirkelige bekjennelser.
 
Jesu lidelse, død og oppstandelse i evangeliene (5 studiepoeng)
Dette kurset tar for seg sentrale evangelietekster, med fokus på lidelsesfortellingene hos Markus og Johannes i dialog med øvrige synoptiske paralleller. 
Kurset tar sikte på å gi innblikk i aktuelle eksegetiske metoder, og å utvikle gode eksegetiske ferdigheter hos studentene.
 
Kristologiske hymner og bekjennelser (5 studiepoeng)
Dette kurset tar i all hovedsak for seg noen kjernetekster i paulustradisjonen med fokus på de såkalte kristologiske hymner og bekjennelser. Disse representerer noe av det eldste materialet i Det nye testamente. I emnet TEOL112 studeres tekstene i sin kontekst, i dette kurset nærmer vi oss materialet med stor tematisk og bibelteologisk interesse. Fokus vil også være på tekstene form og deres betydning for den første menighet.
 

Vurderingsformer

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve på 20 minutter – vurderes til bestått / ikke bestått
Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Jesu lidelse, død og oppstandelse i evangeliene
Tekster
Markus 14–16: 8;
Luk 24; Joh  18–21
 
Litteratur
Hayes, John H. and Holladay, Carl R., Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3rd Edition. Atlanta, Georgia: Westminster John Knox Press, 2007.
Aland, K: Synopsis Quattuor Evangeliorum : Locis Parallelis Evangeliorum Apocryphorum Et Patrum Adhibitis Edidit 15th revised edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2005.
Brown, Raymond E., The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave: A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels. Vol. 1. New York: Doubleday, 1994. Side 4–106
Moloney, Francis J., The Ressurection of the Messiah: A Narrative Commentary on the Resurrection Accounts in the Four Gospels. New York: Paulist Press, 2013.
Evans, Craig A.: Mark 8:27-16:20.Word Biblical Commentary 34 B; Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publ., 2001.
Moloney, F.J.: The Gospel of John. Sacra Pagina; Collegeville: Liturgical Press, 1998.
 
Kristologiske hymner og bekjennelser
Tekster
Johannes 1:1–18; Romerne 1:1–17; 3:21–4:25;
1 Korinterbrev 15:1–28; Efeserne 1;
Filipperne 2–3, Kolosserne 1, 1Timoteus 3; 2 Timoteus 2 og Hebreerne 1
 
Litteratur
Bauckham, Richard, God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament. Carlisle: Paternoster Press, 1998.
Dunn, James D. G., Did the First Christians Worship Jesus? The New Testament Evidence. Louisville Kentucky: Westminster John Knox Press, 2010.
Hurtado, L. W.: At the Origins of Christian Worship: the Context and Character of Earliest Christian Devotion. Carlisle: Paternoster Press 1999. Side 1-97
Karris, Robert J., A Symphony of New Testament Hymns: Commentary on Philippians 2:5–11, Colossians 1:15–20, Ephesians 2:14–16, 1 Timothy 3:16, Titus 3:4–7, 1 Peter 3:18–22, and 2 Timothy 2:11–13. Collegeville: The Liturgical Press, 1996. s. 7–91; 112–126; 173–182.
 
Oppdatert 20. juni 2018