TEOL201 Teologi I

TEOL201 Teologi I

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   15
Kode TEOL 201
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig  
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2013

 

Opptakskrav

KRLE 100 Kristendom med RLE eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet TEOL201 Teologi I utgjør 15 studiepoeng av Teologi 200. Teologi 200 skal til sammen utgjøre 40 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammene Bachelor i teologi  og Bachelor i Praktisk teologi.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
 • Gode kunnskaper om teologiens historiske utvikling
 • Gode kunnskaper om evangelikal og pinsekarismatisk teologis sentrale dogmelære og utvikling
 • God innsikt i evangelikal og karismatisk debatt om bibelsyn, frelsesforståelse og karismatikk
 • God kjennskap til de utfordringer teologiske tradisjoner står overfor i møte med en stadig mer pluralistisk verden
Ferdigheter
 • God forståelse for forholdet mellom teologi og kontekst
 • Evne til å diskutere og reflektere over ulike syn på Bibelen og frelsen
 • Evne til å analysere og reflektere over ulike etiske posisjoner
Generell kompetanse
 • Kunne samtale om og diskutere ulike syn på sentrale evangeliske og pinsekarismatiske spørsmål
 • Kunne delta i etisk dialog og begrunne og forsvare et kristent verdisyn

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Teologihistorie (4 studiepoeng)
Kurset tar sikte på å gi en god oversikt over teologiens historie, med vekt på oldkirken og den moderne periode. Tematisk vil kurset ha et spesielt fokus på teo-logien, kristologien og soteriologien.
 
Evangelikal og pinsekarismatisk teologi (7 studiepoeng)
Dette kurset skal gi god oversikt over fremveksten og utviklingen av evangelikal og pinsekarismatisk teologi. Begge retningene er sentrale i norsk kirkevirkelighet, og studentene vil bli introdusert for ulike syn på aktuelle teologiske elementer som bibelsyn, frelsesforståelse, pneumatologi og karismatikk.  Fagene vil også arbeide med disse retningenes historiske, teologiske og sosiale betydning.
 
Religion og etikk (4 studiepoeng)
Kurset i Religion og etikk skal gi studentene en innføring i de etiske utfordringer som møter oss i et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn. Perspektivet inkluderer vår kulturs møte med andre livssyns og religioners etiske normsetting. Samtidig søkes det å gi etikken en apologetisk tilnærming ut fra en evangelikal grunnholdning.
Kurset i Religion og etikk tar sikte på å gi studentene økte forutsetninger for å ta del i den etiske dialog og å trekke selvstendige konklusjoner.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en fire timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Teologihistorie
 • McGrath Allister (2013) Historical theology: an introduction to the history of Christian thought Second Edition Wiley-Blackwell
Evangelikal og karismatisk teologi
 • McGrath, A.: A Passion for Truth. Illinios: Downers Grove 1996. Side 25-244 (219 sider)
 • Marsden, G.M.: Understanding Fundamentalism and Evangelicalism. Grand Rapids 1991. Side 7-82 (75 sider)
 • *Knight III, H.H.: A Future for Truth. Evangelical Theology in a Postmodern World. Abingdon Press, Nashville 1997. Side 17-35 (18 sider)
 • ”Lausanne-pakten” i: Berntsen, Engelsviken og Jørgensen: Missiologi i dag. Oslo 1994. Side 441-447 (6 sider).
 • Synan, V. The Holiness-Pentecostal Tradition. Charismatic Movements in  the Twentieth Century,  Eerdmans Pub. Company, Grand Rapids, MI. second ed. 1997, pp.84-298 (214 s.)
Religion og etikk
 • Gay, Craig M. The Way of the (Modern) World. Eerdmans, Grand Rapids, 1998, s.1-28
 • Sire, James W. Naming the Elephant. Worldview as a Concept, IVC Academic, Downers Grove 2004, 145 sider.
 • Bangstad, S. Sekularismens ansikter, Universitetsforlaget Oslo 2009, s.19-137 (118 s) (Om sekularisme i filosofisk, islamsk og kristent norsk samtidsperspektiv)
 
Oppdatert 27. juni 2017