TEOL202 Teologi II

TEOL202 Teologi II

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   15
Kode TEOL 202
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Dosent Lars Råmunddal
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2017

 

Opptakskrav

KRLE 100 Kristendom med RLE eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet TEOL202 Teologi II utgjør 15 studiepoeng av Teologi 200. Teologi 200 skal til sammen utgjøre 40 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammene Bachelor i teologi  og Bachelor i Praktisk teologi.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
 • God kunnskap om kirkens natur og missiologiske hensikt
 • Godt kjennskap til dialogen mellom teologi og naturvitenskap
 • God kunnskap om ulike kristne syn på eskatologiske spørsmål
Ferdigheter
 • Evne til å analysere og reflektere over teologien i ulike kristne uttrykksformer og praksiser
 • Kunne diskutere ulike historiske og systematiske syn på kirken og på endetiden
 • Evne til å reflektere over utfordringer for teologien i møte med andre livssyn og fortolkninger
Generell kompetanse
 • Kunne samtale om og diskutere kirkens natur og hensikt
 • Kunne anvende kunnskap om kirken og kirkens plass i samfunnet til å utvikle ny praksis
 • Kunne anvende teologiske argumenter i samtaler og diskusjoner

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Teologi og naturvitenskap (5 studiepoeng)
Dette kurset vil gi en innføring i den nåtidige dialogbevegelsen mellom naturvitenskap og teologi. Denne dialogbevegelsen angir et stadig voksende forskningsområde som består av en rekke tilnærmingsmåter og miljø. Kurset vil gi innsikt i noen av de viktigste tilnærmingsmåter og tema i dialogen. Kurset berører historiske og aktuelle forståelser av forholdet mellom teologi og naturvitenskap samt utfordringer i forhold til moderne fysikk, biologi og psykologi.
 
Ekklesiologi (5 studiepoeng)
Kurset i Ekklesiologi vil gi en innføring i særtrekk ved de ulike, større ekklesiologiske tradisjonene som finnes i dag. Kurset vil også gi innblikk i og vurdering av noen aktuelle og ledende teologers tenkning om kirkens vesen og funksjon. 
 
Eskatologi (5 studiepoeng)
Kurset i Eskatologi skal gi studentene en innføring i læren om de siste ting - endetiden, med vekt på en evangelikal tilnærming. Eskatologien har opp gjennom kirkehistorien vært tolket i en rekke ulike tradisjoner. I kurset legges det vekt på å belyse disse tradisjonene i et historisk, bibelteologisk og systematisk perspektiv.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Teologi og naturvitenskap
 • Alister McGrath: science and religion 2 ed. 2010 Wiley Blackwell.
 • utvalgte sider
Ekklesiologi
 • Kärkkäinen, Veli-Matti 2002: An Introduction to Ecclesiology, Downers Grove, Ill./InterVarsity Press
Eskatologi
 • Schwarz, H.: Eschatology. Grand Rapids, Michigan / Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000. Side 24-407 (383 sider)

Oppdatert 21. august 2017