Gå til innhold
MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

Kode

MAL513

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk /ev. engelsk

Emnet MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Ha god kjennskap til nytestamentlig pneumatologi og hva forholdet mellom Ånden og kirken er - med særlig henblikk på Åndens gaver og tjenester.
 • Ha kjennskap til hovedretninger av pneumatologier og spiritualitetstradisjoner gjennom kirkens historie og kunne drøfte disse retningers betydning for menighetsutvikling i dag. 
 • Kunne anvende innsikt i pneumatologi, ekklesiologi og spiritualitet i en kritisk evaluering av hvilke praksiser og ledelses- og organisasjonsformer som tjener Åndens liv og gjerning i kirken/menigheten – og hvilke som ikke gjør det. 
 • Ha kjennskap til egen kirkelig spiritualitetstradisjon og kunne identifisere og beskrive egen spiritualitetspraksis.

Ferdighetsmål:

 • Kunne analysere og reflektere over Den hellige ånds gjerning og virkemåte relatert til kirkens historie og til menighetsutviklende tenkning og praksis i dag.  
 • Kunne gjenkjenne og videreformidle bærende og sunne pneumatologier og spiritualitetstradisjoner for dagens og morgendagens kirke og kunne identifisere og korrigere pneumatologier og spiritualitetsformer som blir et sidespor i forhold til Bibelens budskap og sunn praksis.
 • Kunne analysere og reflektere over hvordan en menighet gjennom en hensiktsmessig organisering og ulike ledelsesformer kan tilrettelegge for menighetsutvikling og vekst ved utvikling og bruk av nådegaver.
 • Kunne begrunne og evaluere styrke og svakhet ved eget ståsted med tanke på spiritualitet i et lederskaps- og menighetsperspektiv.

Generell kompetanse:

 • Kunne formidle hovedtrekk ved utviklingen av pneumatologier og spiritualitet i kirkehistorien og hvilken betydning dette har hatt for menighetsutvikling og kirkevekst.
 • Kunne forstå og formidle hvilken betydning ledelse og spiritualitet har for bruk og utvikling av Den hellige ånds gaver i menighetsbygging.
 • Kunne utvikle planer for menighetsledelse og -organisering som fremmer Åndens gaver og virke på en sunn og menighetsbyggende måte.
 • Kunne inspirere til spiritualitetsformer som fremmer personlig fordypning, kreativt lederskap og dynamisk menighetsutvikling gjennom Åndens gaver og virke.

Dette emnet handler om hvordan menighetsledere kan bidra til å fremme en dyp og bærekraftig spiritualitet i en menighet. Det vil bli undervist i hvordan forholdet mellom Den hellige ånd, menigheten og den enkelte troendes liv og tjeneste framstilles i Det nye testamentet og hvordan man opp gjennom kirkens historie har tolket dette forhold gjennom ulike pneumatologier og spiritualitetsformer. Emnet vil ha et spesielt fokus på spørsmålet om hvordan man i menighetsutviklende tenkning og praksis i dag skal kunne legge til rette for Åndens genuine og nyskapende gjerning i og gjennom kirken.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to til tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.

Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med et refleksjonsnotat og bokrapporter.

I MAL513 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Cheesman, G. (2011). “A History of Spiritual Formation in Evangelical Theological Education” i: The Theological Educator, January. http://thetheologicaleducator.net/2011/01/31/  (10 sider)
 • Hahn, C.A. (2001). Uncovering Your Church’s Hidden Spirit, Herndon: The Alban Institute, (s. 1-136:136 sider)
 • Hegertun, T. (2017). The Spirit Driven Church. Signs of God¨s Graceful Presence. Eugene, Oregon: Pickwick Publications, (kap. 2-5: ss. 23-137)
 • Jenssen, J.I. og Birkeland, K. (2011): Ledelse, organisering og nådegaver i menigheter. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1-2014, http://sjlt-journal.com/no1/ledelse-organisering-og-nadegaver-i-menigheter/, (15 sider)
 • Kärkkäinen, V.-M. (2002b). Toward a Pneumatological Theology: Pentecostal and Ecumenical Perspectiveson Ecclesiology, Soteriology, and Theology of Mission. Lanham, Maryland: University Press of America, Inc. (Side 109-134 i «Part Two: Ecclesiology») (25 sider)
 • Long, B., Stokes, P., Strickler, C. (2009). Growing the Church in the Power of the Holy Spirit: Seven Principles of Dynamic Cooperation. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. (s.107-236: 129 sider)
 • McGrath, A. E. (1999). Christian Spirituality. An introduction. Malden, Massachusetts: Blackwell. (s. 1-34; 82-109: 60 sider)
 • Reed, A. H. (2011). Quest for Spiritual Community: Reclaiming Spiritual Guidance for Contemporary Congregations, New York: T&T Clark International (s. 43 -179: 136 sider)
 • Råmunddal, L. (2013). ”Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi”, i: Schuff, H., Salvesen, R., Hagelia, H. (red.), Forankring og fornyelse. Ansgarskolen 1913-2013 (20 sider)
 • Tangen, K.I. (2014): Å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1-2014, http://sjlt-journal.com/no1/konseptualisere-ledelse-i-lys-av-spiritualitet-og-etikk, (14 sider)
 • Ware, C. (1995). Discover your Spiritual Type. A Guide to Individual and Congregational Growth, Herndon: The Alban Institute (131 sider)

Ressursbok:

 • Jørgensen, J.-P. (2014). Når troen setter spor. Hjelp til å arbeide med din troshistorie, Oslo: Luther Forlag.