Gå til innhold
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

Kode

MAL516

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

Emnet MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Ha en grunnleggende forståelse for ulike former for vitenskapelig arbeid og hvordan en kan skaffe seg innsikt i ulike problemstillinger gjennom forskning.
 • Ha kjennskap til ulike typer av empiriske undersøkelser som eksempelvis kvantitative og kvalitative undersøkelser samt metodetriangulering.
 • Få god kjennskap til kvalitative undersøkelser, herunder utvikling av erfarings- og feltbasert kunnskap og metoder for følgeforskning/aksjonsforskning.
 • Kjenne grunnleggende vitenskapsfilosofiske synspunkter og retninger innen dagens humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Kjenne ulike hermeneutiske metoder og teorier om sammensmelting av forståelseshorisonter.

Ferdighetsmål:

 • Kunne reflektere over etiske og teologiske problemstillinger med relevans for vitenskapelig forskning.
 • Kunne analysere og beskrive styrke og svakhet ved forskjellige forskningsparadigmer og forskningsmetoder.
 • Kunne drøfte andres undersøkelser kritisk og selv kunne formulere og gjennomføre forskningsprosjekter som er teoretisk og metodisk underbygget.

Generell kompetanse:

 • Kunne reflektere faglig og teologisk over ulike vitenskapelige paradigmer.
 • Kunne identifisere og anvende forskjellige vitenskapelige metoder i eget arbeid.
 • Kunne formulere en forskningsplan for en masteravhandling og selv utvikle ferdigheter til å kunne gjennomføre et slikt arbeid under veiledning.

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan vitenskapelig arbeid gjennomføres og utvikle forståelse for grunnleggende vitenskapsteoretiske forhold knyttet til forskningsarbeid. Videre skal emnet sette studentene i stand til å reflektere over metode og resultater i andres forskning, og gi dem tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre egne undersøkelser basert enten på studiet av litteratur eller på kvalitative og kvantitative metoder. I kurset skal studenten også trenes i å gjøre relevante koblinger mellom innsamlede data, teori og presentasjon.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og diskusjoner med innlagte ettermiddags- og kveldssamlinger.  Studentene skal ved undervisningens begynnelse levere inn et refleksjonsnotat og en bokrapport etter oppsatt mal.

I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på opp til 3500 ord (+/- 10 %).

 • Oppgaven skal være et førsteutkast til en prosjektskisse for en masteravhandling, med utgangspunkt i det innleverte refleksjonsnotatet.
 • Oppgaven skal skrives etter mal for prosjektskisse for masteravhandlinger.

Oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Barbosa da Silva, António og Salvesen, Reidar (2010). Vitenskapsfilosofi. Et studiekompendium. Ansgar Teologiske Høgskole, utvalgte sider, OBS: A4-sider). (Heftet er gjort tilgjengelig på Canvas som PDF-filer)
 • Gadamer, Hans-Georg (2004/1989). Truth and Method, 2nd ed. London/New York: Continuum (s. 268-304, ca. 36 sider). (Boken finnes oversatt til de fleste språk)
 • Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne og Kristoffersen, Line (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag (436 sider). Samme bok på svensk: Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne og Kristoffersen, Line (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber.
 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (tilgjengelig på https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ )
 • Everett, E. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget. 184 sider
  eller
  Oliver, Paul (2008): Writing your thesis, 2nd ed. Los Angeles, Calif.: Sage