Gå til innhold
MAL521 Endringsforkynnelse (Transformativ forkynnelse)

MAL521 Endringsforkynnelse (Transformativ forkynnelse)

Kode

MAL521

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

Emnet MAL521 Endringsforkynnelse utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Inngående kjennskap til hva endringsforkynnelse innebærer både for forkynner og tilhørere.
 • Kunne kritisk begrunne kristen endringsforkynnelse ut fra Bibelen og den kristne tradisjon, herunder forholdet mellom Åndens gjerning og forkynnerens gaver og kompetanse.
 • Kunne analysere og kritisk bedømme likheter, forskjeller og særpreg ved tidligere forkynnere og forkynnertradisjoners praktisering av endringsforkynnelse.
 • Kunne analysere og drøfte hva slags forkynnelse som skaper endring i en gitt kultur.

Ferdighetsmål:

 • Kunne analysere de praktiske og teoretiske kunnskapene om endringsforkynnelse og anvende disse i sin egen forkynnelse.
 • Evne til å fornye forkynnertradisjoner gjennom teoretiske og metodiske refleksjoner.
 • Kunne anvende relevant kunnskap om den kulturelle konteksten der forkynnelsen praktiseres.
 • Kunne gi en kritisk evaluering av forkynnelse ut fra bibelske, etiske og religionspsykologiske kriterier.

Generelle kompetanse:

 • Ha et begrunnet syn på endringsforkynnelsens basis i de bibelske tekster.
 • Ha utviklet en moden, integrert og ydmyk holdning til forkynnertjenesten.
 • Ha en grunnholdning av respekt overfor tilhørere og medarbeidere, anerkjenne deres selvstendighet og frie valg.
 • Ha en integrert overbevisning om at forkynnelsen av Guds ord – ved Åndens hjelp - skaper forandring og fremgang for Guds rike.

Dette emnet skal gi studentene fordypet innsikt i hvilken forkynnelse som skaper forandring i individer, menigheter og samfunn. Undervisningen tar sikte på å tydeliggjøre det dynamiske samspill som skjer i skjæringspunktet mellom bibelordet, Åndens nærvær, en forsamling og en moden forkynner.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler.

En eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
  • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning
 • Skriftlig 90 minutters emneprøve

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

(ca. 800 sider)

 • Andersen, Leif (2006). Teksten og tiden. En midlertidig bok om forkyndelsen.  Bd 2. Fredericia: Lohse, s. 195-280.
 • Austnaberg, Hans (2009). Om betydningsfull forkynnelse og endringserfaringer. I: Austnaberg, H. og Mæland, B. (red.) Grensesprengende. Trondheim: Tapir, s. 73-95.
 • Chapell, Bryan (1992): Using Illustrations to Preach with Power. Grand Rapids: Zondervan, 190 sider.
 • Day, D., Ashley, J. & Francis, L. J. (2005). A reader on preaching. Making Connections. London: Ashgate, s 113-150; 245-275.
 • Hybels, B., Briscoe, S., Robinson, H.(1989). Mastering Contemporary Preaching, Portland: Multnomah Press, 171 sider
 • Pagitt, D. (2005): Preaching Re-imagined: the Role of the Sermon in Communities of Faith. Grand Rapids: Zondervan,  251 sider
 • Tveitereid, Knut (2009): I interaktivitetens navn. Forkynnelse i grensesnittet mellom evangeliet, kirken og kulturen. I: Austnaberg, H. og Mæland, B. (red.) Grensesprengende. Trondheim: Tapir,  s. 169-186.

Supplerende litteratur:

 • Robbinson, H. & Larson, C. B. (2005). The art and craft of biblical preaching. Grand Rapids: Zondervan, s. 23-114 (91 sider)
 • Carson, D.A. (1984). Biblical Interpretation and the Church. Text and Context. Grand Rapids: Baker,  225 sider.
 • Halvorsen, P.B. (1989). Katolske prekener. Oslo: St.Olav. 158 sider
 • Howard, D.M. (red.) (1977). Declare His Glory Among the Nations. Downers Grove: InterVarsity Press, 257 sider.
 • Jansen, J.J. (1912). Forkyndelsen. Et livsspørsmål for kirke og folk. Kristiania: H. Aschehoug & Co., 239 sider.
 • Larsen, D.L. (1989). The Anatomy of Preaching. Identifying the Issues in Preaching Today. Grand Rapids: Baker , 193 sider.
 • Larsen, D.L. (1992). The Evangelism Mandate. Recovering the Centrality of Gospel Preaching. Wheaton: Crossway Books, 226 sider.
 • Larsen, D.L. (1998). The Company of the Preachers, A History of Biblical Preaching from the Old Testament to the Morderen Era. Grand Rapids: Kregal Publications,  857 sider.
 • Nordhaug, H. (2000).…så mitt hus kan bli fullt. En bok om prekenen. Oslo: Luther Forlag, 242 sider.
 • Robinson, H.W. (1980). Biblical Preaching. The development and Delivery of Expository Preaching. Grand Rapids: Baker, 208 sider.
 • Stott, J. (1982). The Art of Preaching in the Twentieth Century. Between Two Worlds. Grand Rapids: Eerdmans, 335 pages  (Britisk utgave med tittel: I Believe in Preaching)
 • Stott, J. (1986). The Cross of Christ. Leicester: InterVarsity Press, 351 sider.
 • Sæbø, M. (red.) (1976). Så sier Kirkens Herre. Med Det gamle testamente på prekestolen. Oslo: Land og kirke, 227 s.