Gå til innhold
MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign

MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign

Kode

MAL522

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

Emnet MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om ulike typer av liturgi i kirkens historie, herunder tenkning, praksis og reformarbeid i de nordiske folkekirker.
 • Ha inngående kunnskap om ulike teologiske perspektiver på sentrale elementer som bønn, tilbedelse og lovsang, preken, dialog og bruken av Åndens gaver.
 • Ha kunnskap om hvordan disse kan formes til en helhet i en kirke og i en husmenighet.

Ferdighetsmål:

 • Ha utviklet evnen til å samarbeide og lytte til andre i kreative prosesser
 • Ha demonstrert en tydelig praktisk teologisk refleksjon over utforming av gudstjenester og møter.
 • Kunne planlegge og gjennomføre en gudstjeneste eller et møte i menighet og/eller husgruppe på en tydelig og trygg måte.

Generell kompetanse:

 • Ha utviklet en tydelig etisk refleksjon over møte med ulike mennesker i en gudstjenestesammenheng.
 • Ha evne til å reflektere konstruktivt over egen praksis.
 • Kunne anvende liturgisk kunnskap om møter og gudstjenester til å lede et fornyelsesarbeid.

Emnet tar sikte på å gi en bred innføring i den kristne gudstjenestens historie og ulike tradisjoner, gudstjenestens innhold og teologi – samt gudstjenestens utforming og funksjon. Spesielt vil det bli vektlagt å drøfte forholdet mellom faste liturgiske elementer i gudstjenesten og de mer spontane – bl.a. knyttet til bruk av Åndens gaver. I emnet vil det også bli vektlagt å drøfte vilkårene for god og funksjonell planlegging, utforming og gjennomføring av ulike gudstjenesteformer i ulike konfesjonelle og kirkelige kontekster.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Når studenten møter til undervisningsuke skal han/hun ha deltatt i 3 gudstjenester i ulike sammenhenger og skrevet et observasjonsnotat over gudstjenestens form og ledelse (ca. 1 side pr. gudstjeneste). Observasjonsnotatene må være levert for å få anledning til å avlegge eksamen. I tillegg skal studenten før kursstart ha lest et utvalg på 250 sider i pensum og gjøre et refleksjonsnotat.

Eksamensformen for MAL525 er hjemmeeksamen. Studentene får 8 virkedager på å besvare oppgaven, som kan bestå av en stor eller to-tre mindre oppgaver. Stor oppgave skal være på 5000 ord (+/- 10%). Mindre oppgaver skal hver være på 1500 ord (+/- 10%). Gradert karakter A-F.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Observasjonsnotat
  • Refleksjonsnotat knyttet til pensumlesning
 • Gjennomgått oppgaveseminar

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Banks, R. (1990). Going to Church in the First Century. 2nd ed. Jacksonville: Seedsowers Christian Books Publishing, 46 sider.
 • Berger, T., & Spinks, B. D. (red.) (2009). The Spirit in Worship: Worship in the Spirit. Collegeville: Liturgical Press, 3-58, s.115-178, 207-259, 285- 292, 167 sider.
 • Cherry, C. M. (2010). The Worship Architect: A Blueprint for Designing Culturally Relevant and Biblically Faithful Services. Grand Rapids: Baker Academic. 272 sider.
 • Jones, C. et al. (red.) (1992). The Study of Liturgy. Rev. ed. London: SPCK (s. 1-68, pluss selvvalgt fordypning ca. 120 sider*),187 sider.
 • Johns, J.D. & Johns, C.B. (1992). Yielding to the Spirit: A Pentecostal Approach to Group BibleStudy. Journal of Pentecostal Theology 1 (1992): 109-134, 25 sider.
 • Kimball, D., Crowder, D., & Morgenthaler, S. (2004). Emerging Worship: Creating Worship Gatherings for New Generations. Grand Rapids: Zondervan/YouthSpecialties.  115- 231, 116 sider.
 • Wilson, L., & Moore, J. (2009). Taking Flight With Creativity: Worship Design Teams That Work. Nashville: Abingdon Press, s. 3-108,105 sider.

Supplerende litteratur

 • Segler, F. M. & Bradley, R. (2006). Christian Worship. Its Theology and Practice, Nashville, Tennesse: B&H Publishing Group, ca 820 sider.