Gå til innhold
MAL524 Ledelse av barn og unge

MAL524 Ledelse av barn og unge

Kode

MAL524

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

Emnet MAL524 Ledelse av barn og unge utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • En teologisk forståelse av barn og unges plass i menighet og samfunn.
 • God kunnskap om faktorer som bidrar til modenhet i ungdoms trosutvikling.
 • Kjenne teorier om barn og ungdoms identitetsdannelse, sosialisering og utvikling i det sen-moderne samfunn.
 • Kjenne informasjonssamfunnet og den virtuelle virkelighet som tilbys barn og unge.
 • God kunnskap om modeller for ledelse av menighetens barne- og ungdomsarbeid og for å forstå barn og unges spiritualitet.
 • Kjenne strategier for barne- og ungdomsarbeidets plass i menighetens helhetstenkning.

Ferdighetsmål:

 • Evne til å lede den teologiske refleksjonen om menighetens arbeid med barn, ungdom og deres familier.
 • Kunne motivere og lede arbeidet med ledertrening, være leder for ledere blant barn og ungdom.
 • Evne til å møte barn og unge med forståelse og innlevelse.
 • Evne til å hjelpe barn og unge til å utforme en livsstil og levemåte som er robust og bærekraftig. 
 • Kunne håndtere problemer knyttet til rus, seksualitet og lovovertredelser hos barn og unge i en menighets- eller forsamlingskontekst.
 • Kunne forebygge og håndtere overgrepsproblematikk for barn og unge.
 • Kunne arbeide kontekstuelt med det bibelske budskapet og barne- og ungdomskulturen.
 • Kunne reflektere over og utvikle egen og andres rolle som kristen leder.

Generell kompetanse:

 • Kunne vise respekt for andres forståelse, overbevisning og livserfaring.
 • Kunne begrunne og argumentere for et kristent verdigrunnlag i en pluralistisk kontekst.
 • Kunne se betydningen av barn og unges viktige plass for menighetens liv.
 • Kunne bekrefte det enkelte menneskes verdi ut fra alle menneskers likeverd.
 • Kunne lede barne- og ungdomsarbeid i forskjellige menighetskontekster.
 • Kunne formidle kristen tro og etikk på en pedagogisk måte.

Emnet skal belyse barn og unges trosutvikling og plass i menighetsfellesskapet. Det skal gi relevant kunnskap om barn og unge til den som skal være leder. Emnet skal sette ledere i stand til å lage og gjennomføre strategier for barne- og ungdomsarbeid, og for systematisk trosopplæring. Videre skal det gi ressurser til en teologisk og etisk refleksjon omkring forholdet mellom lederen og barnet/ungdommen.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.

Studentene skal ved undervisningens begynnelse levere inn en bokrapport etter nærmere angitt mal.  Når studenten møter til undervisningsuke, skal han/hun ha observert hvordan barne- eller ungdomsarbeidet drives i en utvalgt menighet. Notatet skal være på ca. 3 sider. Observasjonsnotatet må være levert for å få anledning til å avlegge eksamen.

Skriftlig skoleeksamen 4 timer. Eksamen kan arrangeres på ulike steder til samme tid. Gradert karakter A-F.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapport
  • Observasjonsnotat (se beskrivelse over)
 • Gjennomgått oppgaveseminar

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Austnaberg, Hans & Mæland, Bård (red.) (2009). Grensesprengende forkynnelse for ungdom 15-18 år.  Trondheim: Tapir akademisk forlag. (275 sider)
 • Miller, S. & Staal, D. (2004). Gjør ditt barnearbeid til ukens høydepunkt for barna. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing. (179 siderNorheim, Bård Eirik
 • Hallesby (2008). Et utvalg i: Kan tru praktiserast?: teologi for kristent ungdomsarbeid. Trondheim: Tapir, 29-72, 43 sider
 • Ulstein, J.O. & Aadnanes, P.M. (red.) (2011). Veger i Vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne. Trondheim: Tapir (180 sider)
 • Ulstein, J.O. (red.) (2004). Ungdom i rørsle 2.  Faglege perspektiv og utfordringar. Trondheim: Tapir, ss.155-257, 265-290.  (125 sider)

Supplerende litteratur

 • Engedal, Leif Gunnar (2004). Huden og sansene: menneskets seksualitet i spenningen mellom livsutfoldelse og ødeleggelse. I: Ulstein, J.O. (red.) Ungdom i rørsle. Trondheim: Tapir, ss. 265-277. (13 sider)
 • Evenshaug, Oddbjørn og Hallen, Dag (2000). Barne- og ungdomspsykologi. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1,3,5-7, 9-19)
 • Kleiven, Tormod (2007) Sexualitet: hvordan være en veileder for unge mennesker? Ung teologi 40, nr. 1 39-46. (7 sider)