Mer om masterstudiet

Master i Ledelse og Menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Utdanningen tilbys i et nordisk samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole (ATH), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) og Örebro Teologiska Högskola (ÖTH). Det er ATH som har den formelle godkjenningen av studiet, og vil således utstede vitnemål til ferdige studenter.
 
Master i Ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Praktisk teologi er et bredt fagfelt, på dette mastergradsstudiet vil ledelse og menighetsutvikling være fokusområder. Mastergraden har tre fordypningsområder:
 • Menighetsutvikling og menighetsledelse
 • Spiritualitet i et menighetsperspektiv
 • Forkynnelse og formidling i et menighetsperspektiv

Kunnskapsmål

 • Grundig kjennskap til og refleksjon over troens uttrykksformer i et menighetsutviklende perspektiv
 • Inngående kunnskap om hvordan en utvikler, implementerer og evaluerer strategi og visjonsarbeid i ledelse av menighet eller forsamling
 • Inngående kjennskap om hvordan en planlegger og gjennomfører endringsprosesser i en menighetskontekst
 • Grundig kjennskap til prosjektledelse i endringsprosesser og målstyrt menighetsutvikling
 • Inngående kjennskap til bruk av hermeneutikk og eksegetisk metode i forståelse av bibelske tekster i et menighetsutviklende perspektiv
 • Inngående kjennskap til hvordan en utvikler, implementerer og evaluerer strategi og visjonsarbeid i ledelsen av menighet eller forsamling

Ferdighetsmål

 • Evne til kritisk analyse av hvordan lede mennesker og prosesser mot vedtatte målsetninger
 • Evne til å reflektere over relevante metoder for å bygge, lede og utvikle misjonale menigheter i vår tid
 • Evne til kritisk anvendelse av metoder i leder- og medarbeiderutvikling
 • Kunne kritisk reflektere over praksis og metode for utvikling av forskjellige uttrykksformer av spiritualitet
 • Kunne konstruktivt beskrive hvordan en utvikler en menighets eller forsamlings spiritualitets- og samværsformer
 • Evne til å analysere og utvikle egen spiritualitet og integritet som leder og forbilde.
 • Kunne kritisk bedømme og anvende endringsforkynnelse i forhold til vedtatte målsetninger
 • Kunne kritisk bedømme og anvende ulike kommunikasjonsformer som ledd i ledelse og utvikling av menighet eller organisasjon

Generell kompetanse

 • Å vise god fag-, yrkes- og forskningsetisk refleksjon knyttet til egen og andres leder- og fagkompetanse
 • Å kunne analysere, anvende og formidle faglig og metodisk kunnskap innenfor ledelse og menighetsutvikling
 • Kreativt å kunne bidra til nytenking og innovasjon ved å anvende ervervet kunnskap i møte med kirkens utfordringer i vår tid

Opptakskrav

Studenter som oppfyller følgende 4 kriterier kan få opptak må masterstudiet.
 1. Bachelor i teologi eller likende med minimum 80 studiepoeng i emnegruppen kristendomskunnskap, teologi, RLE eller tilsvarende.
 2. Minst 20 av disse studiepoengene må være på 200-nivå.
 3. Minimum 10 studiepoeng praksis eller tilsvarende.
 4. Det kreves et karaktersnitt på minimum C på lavere grad for at en student skal kunne gå videre til mastergrad.
 
Søkere som ikke har 10 studiepoeng praksis kan etter søknad få opptak på bakgrunn av yrkespraksis eller annen relevant praksis. Søknader om godkjenning av alternativ praksis skal behandles av Studienemnda ved ATH.
 
Alternativ praksis kan være ett av følgende krav:
 • Minst ett års yrkespraksis innen kirke, menighet og organisasjonsliv.
 • Minst to års frivillig arbeid og lederansvar innen kirke og menighetsliv.
Vurdering av opptak kan også gjøres ut fra utdanning som i henhold til §3-4 i ”Lov om universiteter og høyskoler” (2005) og ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3 er godkjent av NOKUT som som likeverdig med ovennevnte grader/utdanningsløp. Mer informasjon om NOKUTs godkjenningsordning finner du på NOKUTs hjemmeside.
 
Høgskolen kan, i henhold til ”Forskrift om krav til mastergrad” (2005) §3, i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdige med ovennevnte opptakskrav.
 

Priser

 • 6 obligatoriske kurs a 4000 = 24.000,-
 • semesteravgift 8 semestre a 405 = 3.240,-
 • Veiledning 60 poengs oppgave = 14.000
 • Veiledning 30 poengs oppgave = 7.500
 • 3 valgemner kurs a 4000 = 12.000
 • Totalt med 60 poengs oppgave kr. 41.160,- (Forutsatt normert studietid)
 • Totalt med 30 poengs oppgave kr. 46.660,- (forutsatt normert studietid, og at valgemner er tatt innenfor programmet)

Masteravhandlingen

Du kan altså enten skrive såkalt «stor» masteravhandlingen på 60 studiepoeng, eller en «liten» på 30 studiepoeng. Masteravhandlingen gir deg mulighet for å grave dypere i et emne eller en relevant problemstilling som du som leder er opptatt av eller som er viktig i den sammenheng du er engasjert i. Fullført master i ledelse og menighetsutvikling vil kunne gi deg grunnlag for videre doktorstudier (Ph.D.).
 

Undervisningsform

Det arrangeres intensive undervisningsuker for de ulike emnene i Oslo, Örebro og Kristiansand. Undervisningen består av forelesninger, dialoger og samtaler. Til enkelte emner er det arbeidskrav som studentene forventes å ha gjort på forhånd.
 

Vurderingsformer

Det er ulike eksamensformer, innlevering av emneoppgaver + emneprøve eller skriftlig skoleeksamen (skriftlig eksamen kan arrangeres på ulike steder samtidig).
 
 
 
Utfyllende informasjon om Master i Ledelse og menighetsutvikling finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).