Gå til innhold
MUS121 Musikkutøving I

MUS121 Musikkutøving I

Kode

MUS121

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

30

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS121 Musikkutøving I består av tre kurs. Til sammen gir disse tre kursene en innføring i grunnleggende musikkutøving. Målet er å utvikle studentens musikalitet og formidlingen av denne. Emnet har «musikeren» i sentrum.

Emnet MUS121 Musikkutøving I utgjør 30 studiepoeng av MUS100 Årsstudium i musikk. MUS100 Årsstudium i musikk skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi og Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS.Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • ha grunnleggende kunnskap i musikkteori
 • kunne reflektere rundt ulike problemstillinger knyttet til musikkutøving

Ferdighetsmål:

 • kunne anvende musikkteori i praksis
 • ha tilegnet seg ferdigheter innenfor musikalsk ledelse og samspill, som gjør studenten i stand til å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre
 • uttrykke egen kunstnerisk identitet gjennom et musikkinstrument

Generell kompetanse:

 • ha erfaring med og reflekterte holdninger til ulike problemstillinger knyttet opp mot formidling av musikk og utøvende kunst

Hovedinstrument og utøvende formidling (10 stp)

 • I kurset Hovedinstrument og utøvende formidling gis studenten mulighet til å utvikle seg teknisk og musikalsk på et selvvalgt instrument. Hovedistrumentundervisningen gis en til en eller i små grupper, hvor studenten i samarbeid med lærer lager et individuelt tilpasset opplegg etter mesterlæreprinsippet. Egenøving er en viktig faktor for utviklingen. I utøvende formidling legges det opp til konserter på vårsemesteret. Her skal studenten utøve sitt instrument, samt reflektere og evaluere egen utøving på et konstruktivt faglig nivå. Det legges vekt på utvikling av musikalitet, teknikk, kunstnerisk identitet og eget sound.

Samspill og ledelse (10 stp)

 • I kurset samspill og ledelse skal studenten gjennom praktisk veiledning i samspillgrupper få erfaring i å utøve, formidle og lede et ensemble. Vokalgrupper har i tillegg direksjonsteknikk. Undervisningen gis som seminartimer i grupper.

Musikkteori og hørelære (10 stp)

 • I kurset Musikkteori og hørelære skal studenten jobbe med å utvikle sin musikkforståelse, og knytte den teoretiske kunnskapen sammen med sin egen musikkutøvingspraksis. Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Gis i nivåinndelte grupper.

All undervisning i emnet MUS121 Musikkutøving er obligatorisk, og hvert enkelt kurs følger AHS maksgrense på 25 % fravær. Faglige aktiviteter tilknyttet AHS som tilsvarer læringsutbyttebeskrivelsene, vil kunne gi dispensasjon fra fraværsgrensen.

I emnet MUS121 Musikkutøving benyttes følgende vurderingsformer:

 • Hovedinstrument: eksamenskonsert hvor studenten presenterer et selvvalgt program av 15 minutters varighet. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 50 % av emnet
 • Musikkteori og hørelære: en skriftlig del og en muntlig del. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 25 % av emnet. Karakterene vektes likt.
 • Samspill og ledelse: praktisk prøve hvor studenten skal lede et ensemble i en innstuderingsoppgave (gis tre virkedager før eksamen) eller en direksjonsoppgave. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 25 % av emnet.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Konsert i utøvende formidling skal være avholdt på eget hovedinstrument. Konserten skal inneholde et repertoar på minimum tre låter.
 • Samspillskonsert skal være avholdt.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Musikkteori og hørelære:

 • Djupdal, K.: Musikkteori. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Forlag, 2001. Side 9-154 (145 sider).
 • Johansen, N.E: Hørelære. Med på notene. Oslo, Norsk Musikforlag A/S 2006. Side 5-98, 139-164 (119 sider)
 • Johansen, N. E.: Hørelære. Rytmelesing. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S 2000. Side 8-68 (60 sider)
 • Jonassen, Kjetil: Akkorder og akkordsekvenser. Kompendium. 2012. Side 1-26 (27 sider)

Samspill og ledelse

 • Øhrn, Konrad Mikal Øhrn: Korledelse. Om motivasjon og metode for kordirigenter. Stavanger: Cantando Forlag 2006. Side 11-124 (113 sider)
 • Nesheim, Elef: Med publikum som mål. Norsk Musikforlag AS 1994  (109 sider)