Gå til innhold
MUS123 Musikkhistorie

MUS123 Musikkhistorie

Kode

MUS123

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS123 Musikkhistorie består av en musikkhistorisk innføring med fokus på populærmusikk og en grunnleggende innføring i analyse og formlære, som til sammen skal gi studenten en bred oversikt over den vestlige musikkens historie og dens ulike uttrykksformer fra antikken og frem til i dag. Emnet binder sammen det vi i dag kaller klassisk musikk og populærmusikk, og viser hvordan ulike musikalske uttrykk har påvirket hverandre på tvers av historiens epoker og stilarter. Studenten gis også ferdigheter i å lytte til og analysere musikk fra ulike epoker og stilarter, for på den måten å bedre forstå både den historiske utviklingen og den musikalske egenarten musikk har. Målet er å utvikle studentens historiske forståelse og analytiske evner. Emnet har «den lyttende og den analytiske musikeren» i sentrum.

Emnet MUS123 Musikkhistorie utgjør 10 studiepoeng av MUS100 Årsstudium i musikk. MUS100 Årsstudium i musikk skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • ha en oversikt over den vestlige kunstmusikkens historie og utvikling
 • ha en grunnleggende forståelse for den vestlige populærmusikkens historie og utvikling og dens sammenheng med den vestlige kunstmusikken
 • ha en grunnleggende forståelse for musikkens oppbygging og form i ulike tidsepoker og stilarter

Ferdighetsmål:

 • kunne benytte lytting og relevant analyseverktøy til å presentere selvstendige analyser av musikk fra ulike epoker og stilarter

Generell kompetanse:

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig

Musikkhistorie

 • I kurset Musikkhistorie skal studenten tilegne seg kunnskap om den vestlige musikkens ulike retninger. Kurset inneholder en kort oversikt over den vestlige kunstmusikkens utvikling, men fokuserer på populærmusikkens historie og hvordan den utvikler seg på 1900-tallet som en selvstendig retning, samtidig som den er påvirket av kunstmusikken. Undervisningen gis som forelesninger.

Analyse og formlære

 • I kurset Analyse og formlære skal studenten tilegne seg kunnskap om sentrale musikalske former og deres kjennetegn, og utvikle ferdigheter i å lytte og benytte relevante analysemetoder i arbeidet med å beskrive og forstå musikkens egenart. Kurset tar for seg musikk fra ulike genre, og studenten får arbeide med analyseoppgaver, både individuelt og i grupper. Undervisningen gis som forelesninger.

I emnet MUS123 Musikkhistorie benyttes følgende vurderingsformer:

 • Seminaroppgave som skal inneholde en analyse av en låt. Omfang: 2500 ord. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 50 % av emnet.
 • Muntlig eksamen i musikkhistorie. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 50 % av emnet.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Obligatoriske oppgaveinnleveringer

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Aare/Grønager/Rønnenfelt: Rockmusik i tid og rum. Systime, 2000-2007 (210 sider) 
 • Blokhus, Y. og A. Molde: Wow! Populærmusikkens historie. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Side 61-504 (443 sider)
 • Nesheim, Elef: Musikkhistorie. Revidert utgave. Oslo: Norsk Musikforlag 2004. Side 10-419 (410 sider)