Gå til innhold
Overgang til prestestudiet

Overgang til prestestudiet

Orientering om nye kurs på Master i ledelse og menighetsutvikling

 
Følgende nye kurs er nå lagt til masterprogrammet:
Som oversikten nedenfor viser, vil disse emnene inngå i masteren for å styrke det tredje fokusområde masteren har. I oversikten er valgfrie emner kursivert og nye valgfrie emner er i tillegg uthevet med fete typer.
 
Menighetsutvikling og menighetsledelse
Spiritualitet i et menighetsperspektiv
Forkynnelse og formidling i vår tid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunnen for denne «utvidelsen» av kursporteføljen på masteren er at de samarbeidende institusjonene Örebro Teologiska Högskola, Høyskolen for Ledelse og Teologi og Ansgar Teologiske Høgskole i lengre tid har ønsket en «utvidelse» av masteren med flere klassiske teologiske emner. Tanken har vært at utvikling av emner innenfor eksegetisk, systematisk og historisk teologi også kan være en støtte for den praktisk-teologiske profil som dagens master har – slik oversikten over viser.
 
I tillegg er det slik at ved Ansgar Teologiske Høgskole har studenter i mange år ønsket å utdanne seg til prestetjeneste i Den norske kirke. Skolen har i den sammenheng hatt relativt tett kontakt med Bispedømmekontoret for Agder og Telemark. Det teologiske menighetsfakultet har nå godkjent utdanningen fra AHS (med Master i ledelse og menighetsutvikling). Betingelsen har vært at emner/kurs av den typen som nå er lagt til vår master blir en del av kursporteføljen til kandidatene.  Med ett år tillegg på MF, vil studentene få godkjent master fra AHS + ett år tillegg på MF som profesjonsutdanning/cand.theol.
 
Studenter som ønsker å ta 30-ekstra studiepoeng for å skrive liten masteroppgave (30-stp), har her en mulighet for å skaffe disse poengene i vårt masterprogram. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at kurset MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie er det krav om elementære kunnskaper i gresk (min. 10 st.).
 
De nye emnene vil bli tilbudt som ordinære masterkurs i henholdt til tempoplanen for masterstudiet.
 
Revidert studieplan, med de nye emnene innlagt, finner du her.
 
Ansgar Teologiske Høgskole 3. mai 2018
Reidar Salvesen (studiesjef)
Lars Råmunddal (programansvarlig master)