Gå til innhold

Strategisk plan

Strategisk plan for Ansgar høyskole 2017-2020
Behandlet i Studienemda 6. mars 2017
Vedtatt av høyskolestyret 14.3.17
 
Gjennom Strategisk plan 2017-2020 vil styret ved Ansgar Teologiske Høgskole:
  • formulere overordnede visjoner for virksomheten
  • tydeliggjøre viktige veivalg ved hjelp av strategiske mål for virksomheten
  • konkretisere dette i prioriterte strategier som grunnlag for utvikling og endring
  • legge grunnlag for utforming av den årlige tiltaksplanen og sikre god disponering av ressurser gjennom de årlige budsjetter
Visjon
Skolens visjon er å utdanne kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte mennesker med basis i skolens kristne verdigrunnlag.
 

1. UTDANNING

For å virkeliggjøre skolens visjon skal AHS tilby utdanningsprogrammer og undervisning og veiledning etter anerkjente kvalitetskrav og tilpasset kirkens/menighetens og samfunnets behov.
 
 
Strategiske mål
Treårsmål
1.
ATH skal videreutvikle skolens faglige og pedagogiske virksomhet slik at den holder stabil høy kvalitet, gjør skolen attraktiv for nåværende og kommende studenter og gir dem relevant kompetanse for arbeidslivet
 
- Tilby nettundervisning med vekt på «flipped classroom» i flere av studiene
- Legge til rette for at alle studenter i BA-programmene får relevant praksiserfaring
- Fullføre arbeidet med å tilby digital eksamen for alle studenter
- Vurdere evaluerings- og eksamensformer med sikte på forenkling av gjennomføring og måloppnåelse
2.
Øke antall studieplasser
-Kontakt med det politiske miljø om å sikre en bedre basisstøtte
3.
Videreutvikle det tverrfaglige samarbeid mellom ATHs fagområder
- Utvikle og videreutvikle tverrfaglige emner
- Bruke de faglige ansattes kompetanse på tvers av fagområdene
4.
ATH skal øke gjennomstrømmingen på studenter som fullfører BA eller MA-grad ved å bedre studiekvaliteten og tilpasningen til arbeidslivet
 
- Sørge for god studieveiledning og faglig veiledning til førsteårsstudenter om videre BA-løp
- Bruke BA- og MA-studenter som kollokvieledere for førsteårsstudenter
- Sørge for god studieveiledning til BA-studenter i teologi om videre mulighet for MA-studier
- AHS skal arbeide for at gradsstudiene tilpasses arbeidslivets behov og er yrkesrelevante
5.
ATH skal styrke profileringen av skolen som pastor-, menighetsarbeider- og misjonærutdanning for Misjonskirken Norges virksomhet
- AHS skal ha et målrettet samarbeid med Misjonskirken Norge og UNG om veien til tjeneste i Misjonskirken Norge
- AHS skal revidere BA-graden i interkulturell forståelse for å gjøre den mer tilrettelagt for studenter som ønsker å bli misjonærer
- AHS skal drive målrettet markedsføring av studiene i Misjonskirken Norges menigheter og konferanser/stevner
6.
ATH skal styrke profileringen av skolen som økumenisk utdanningsinstitusjon
- AHS skal fortsatt rekruttere ansatte og studenter fra mange ulike kirkesamfunn
- Undervisningen skal speile det økumeniske mangfold
- AHS skal videreutvikle og kvalitetssikre samarbeidet om master i ledelse og teologi med Høgskolen for Teologi og Ledelse (HLT) og Ôrebro Teologiska Högskola
- AHS skal utvikle samarbeid med VID vitenskapelige høgskole
- Markedsføringen skal understøtte den økumeniske profilen
7.
ATH skal være et foretrukket sted for studenter som utdanner seg til pastor- og menighetstjeneste i frikirkelig og lavkirkelig sammenheng og utvikle studietilbud som gjør at AHS fortsatt kan være et attraktivt sted å ta deler av presteutdanningen for tjeneste i Dnk
- AHS skal være i kontakt med ulike frikirker, lavkirkelige organisasjoner og Den norske kirke for å markedsføre studietilbudet i teologi
- AHS skal samarbeide med Den norske kirke, særskilt med Agder bispedømme om informasjon om teologiutdanning og Veien til prestetjeneste
8.
Utvikle samarbeidsavtaler med andre studiesteder for enkel overgang fra BA- og MA-studier
- AHS skal inngå samarbeidsavtaler med VID og MF som innebærer enkel overgang fra BA eller MA-studier i teologi for studenter som vil bli prester i Den norske kirke
- AHS skal opprette samarbeidsavtaler som innebærer enkel overgang fra BA-studier i musikk og helse til MA i musikkterapi
- AHS skal opprette samarbeidsavtaler som innebærer enkel overgang fra BA-studier i psykologi til MA-studier i psykologi
9.
ATH skal ha en løpende vurdering av studieporteføljen
- Revidere Master i ledelse og menighetsutvikling
- Revidere BA i kulturpsykologi
10.
ATH skal øke internasjonaliseringen
- Student- og lærerutveksling (minst to studenter og to lærere hvert studieår)
- Vurdere å tilby noen studieprogram og emner på engelsk, først og fremst på masternivå
- Opprettholde inngåtte avtaler om studentutveksling og vurdere å inngå nye avtaler
- Arrangere studieopphold i ulike kulturer for å gi studentene kunnskap som bedre kan formidles utenfor en ordinær studiesituasjon
11.
ATH skal sørge for god rekruttering til faglige stillinger
- Lage en tilsettingsplan ut fra naturlig avgang og behov for ny kompetanse
- Kvalitetssikre ansettelsesprosesser gjennom å styrke administrativ kompetanse på ansettelser
12.
Opprettholde og videreutvikle en bibliotekstandard som understøtter høyskolens studietilbud
- Vurdere tilknytning til bibliotekssystemet Oria
13.
ATH skal drive studentrekruttering og markedsføring på en slik måte at AHS får 350 studenter i 2020
- Gjøre en årlig evaluering av hvilke rekrutteringsarenaer og markedsføringsarenaer som gir skolen flest studenter
- Sikre tilstrekkelige ressurser til studentrekruttering
- Sikre AHS godt rykte gjennom kvalitet i undervisningen og attraktive studietilbud

 

2. FoU-virksomhet

For å virkeliggjøre skolens visjon skal høyskolen drive (FOU-virksomhet) som skal tilføre kirke, kultur og samfunn ny og relevant kunnskap på høyskolens fagområder. FoU-virksomheten ved AHS skal være av høy faglig kvalitet, og skal utføres i overensstemmelse med vitenskapelige metoder og forskningsetiske verdier. FoU-miljøet ved AHS skal være stimulerende og utfordrende både i en kirkelig og samfunnsmessig sammenheng.
 
 
Strategiske mål
Treårsmål
1.
ATH skal organisere FoU-virksomheten på en måte som sikrer tilstrekkelig høyt kompetansenivå på skolens fagområder og effektiv ressursbruk
 
- Sikre at skolen har minst 80 % førstestillingskompetanse, herunder 20 % professor- og dosentårsverk
- Det skal avsettes midler til internfinansierte stipendiatstillinger og opprykksstillinger
- Arbeide for at forskningsgruppene fungerer som base for ansattes FOU-virksomhet og som sted for felles søknadsskriving til eksterne forskningsmidler
- Ansatte skal søke å være en del av forskningsgrupper ved VID og/eller andre aktuelle UHR-institusjoner
- Ta initiativ til at mastergradsstudentene involveres i forskningen ved ATH, gjerne i tilknytning til forskningsgruppene
- Det arrangeres tverrfaglige fagdager hvert semester
2.
Ta initiativ for å styrke og videreutvikle forskningssamarbeid med andre UHR-institusjoner i Norge og internasjonalt
 
- Inngå samarbeidsavtale med VID om FOU-virksomhet
- Tilrettelegge for at vitenskapelig ansatte deltar minst en nasjonal og/eller internasjonal forskningskonferanse per år
- Tilrettelegge for at ansatte søker forskningsmidler sammen med forskere fra andre institusjoner, nasjonale og internasjonale
3.
ATH skal ha inntekter fra eksterne forskningsmidler og skattefrie gaver for å kunne drive enda bedre og mer forskning på høyskolens fagområder
- Ansatte skal søke/være del av søknader om eksterne forskningsmidler fra NFR, EU og/eller andre eksterne utlysninger
- Det skal vurderes å gi RBO-midler til søknadsskriving
- Ansatte uten forskningskompetanse skal søke eksterne stipendiatmidler
- Øke skattefrie gaver med 15 %
- Øke andelen givere gjennom god informasjon til skolens eier, til misjonsmenigheter og medlemmer av Misjonskirken Norge
4.
Ansatte skal publisere sin forskning i vitenskapelige kanaler
- Ansatte skal opprettholde en høy publiseringsrate, med minst 1,0 publiseringspoeng for førsteamanuensis/førstelektor, og minst 1,4 publiseringspoeng for dosent/professor
- AHS skal videreutvikle det digitale tidsskriftet Scandinavian Journal for Leadership and Theology
- Ansatte får uttelling for publisering gjennom RBO-midler, og publisering på nivå 2 gir høyest uttelling
 
 

3. FORMIDLING, KIRKE- OG SAMFUNNSKONTAKT

For å virkeliggjøre skolens visjon skal høyskolen være et kompetanse- og ressurssenter for kirke, kultur og samfunn innenfor høyskolens fagområder. AHS skal være en faglig-vitenskapelig institusjon som setter formidling av høyskolens forskningsresultater og -virksomhet på agendaen i kirkeliv og samfunnsliv.
 
 
Strategiske mål
Treårsmål
1.
De faglige ansatte skal delta i kirke- og samfunnsdebatten med synspunkter på problemstillinger knyttet til verdivalg og etikk, samt andre fagområder der høyskolen innehar kompetanse.
- Faglige ansatte som deltar i kirke- og samfunnsdebatten i ulike medier skal få RBO-midler
- De faglige ansatte skal være foretrukne intervjuobjekter når saker de har kompetanse på, debatteres
2.
Studenter og faglige ansatte skal ha kompetanse å tilføre arbeidslivet
- Det opprettes et Råd for arbeidslivet som kan gi AHS innspill på studienes yrkes- og samfunnsrelevans
- Vurdere om et navnebytte fra Ansgar Teologiske Høgskole til Ansgar Høgskole både kan samsvare bedre med skolens faglige bredde og bedre kontakten utad
3.
ATH skal medvirke til at forskningsresultatene formidles i populærvitenskapelige kanaler, i kirkelige og kulturelle sammenhenger, for gjennom dette å påvirke samfunnet
- Ansatte skal publisere kronikker og leserinnlegg i aviser og på sosiale medier
- Ansatte skal holde faglige foredrag i kirker/menigheter, teologikafeer og lignende.
- Ansatte skal holde konserter og formidle musikk på ulike arenaer
 
 

4. LÆRINGS- OG ARBEIDSMILJØ

For å virkeliggjøre høyskolens visjon, skal skolen haha et verdiorientert læringsmiljø med vilje til kontinuerlig utvikling. Medarbeiderfellesskapet ved AHS skal preges av respekt, omsorg, kunnskap og kvalitet.
 
 
Strategiske mål
Treårsmål
1.
ATH skal videreutvikles som en aktiv IA-bedrift med god livsfasepolitikk og likestilling mellom kjønnene
- Tilstrebe kjønnsbalanse ved ansettelser, samt i styrer, råd og utvalg
- Videreføre tilbudet med seniorkontorer for de som har gått av med pensjon, men som fortsatt ønsker å undervise og veilede
2.
Ved AHS skal det legges til rette for kompetanseheving for ansatte og god fordeling mellom undervisning, forskning og formidling
- Gjennom medarbeidersamtaler klarlegge og lage plan for ansattes ønsker om kompetanseheving
- Sette av budsjettmidler til kompetanseheving
- Lage system for vekting av ulike arbeidsoppgaver
3.
ATH skal sikre en velfungerende studieadministrasjon og gode saksbehandlingsrutiner
- Fortsette og videreutvikle samarbeidet med UiA på opptak og studieadministrative tjenester
- Evaluere saksbehandlingsrutiner  
4.
ATH skal videreutvikle skolens totale læringsmiljø slik at det bygger opp under høyskolens kristne verdigrunnlag og bidrar til å styrke studentenes personlige og faglige integritet
- Tilrettelegge arenaer der studentene kan diskutere forholdet mellom tro og tanke
- Invitere gjester utenfra som kan inspirere til etisk engasjement på tvers av fag og yrker
- Tilby andakter og samtalearenaer som bidrar til å styrke studentenes tro og engasjement
 
5.
Sikre at IT-standarden er på høyde med sektorens behov både faglig og administrativt
- AHS skal implementere elektronisk dokumenthåndtering i størst mulig grad
- Vurdere tettere samarbeid med UiA når det gjelder IT
6.
Styrke studentenes og studentrådets medvirkning i ATHs virksomhet
 
- Arrangere en fagdag for studentene per semester
- Sørge for at studentrådet blir tettere involvert i høyskolens arbeid gjennom nær kontakt mellom administrasjonen og studentrådet
7.
Sikre at AHS har (skal ha) en god og aktiv relevant og velfungerende studentpastortjeneste
- Studentpastoren skal gi samtale- og veiledningstilbud til studentene
- Studentpastoren videreformidler kontakt med aktuelle helsetjenester og/eller UiAs studentprest-tjeneste
8.
Forvalte og videreutvikle eiendom og bygninger for å tjene ATHs behov
- Lage en plan for oppgradering og videreutvikling av bygningsmassen
- Arbeide for økt rammetilskudd og gaveinntekter. Gaveinntektene skal økes med 15 % i treårsperioden