Gå til innhold
Vedtekter og utfyllende regler

Vedtekter og utfyllende regler

Vedtekter for Ansgar Høgskole AS

Organisasjonsnummer 989 205 544
Vedtektene vedtatt i stiftelsesmøte 16.12.2005. Organisasjonsnummer føyd til februar 2006. Vedtektene er endret på generalforsamlingen 14.06.2010.

1. Selskapets firma

Selskapets firma er Ansgar Høgskole AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune.

3. Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å gi menighet og misjon, skole og samfunn kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte kristne ledere ved personlig forming, trening, utdanning og forskning. Selskapets virksomhet søkes virkeliggjort i samsvar med Bibelen, Lausannepakten og Ansgarskolens trosgrunnlag.
Selskapet skal ikke ha erverv til formål.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,00 fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100,00.

5. Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret. Styret kan bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder.

6. Styret

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.
Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 styremedlemmer.
Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen.
Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Medlemmene av styret kan avsettes ved beslutning av generalforsamlingen.
Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlem innkalles.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.
En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

7. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, jfr. asl. § 5-2.
Hver aksje gir én stemme. Se for øvrig asl. § 5-3.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Generalforsamlingen innkalles av styret, se asl. kap. 5 III.
Generalforsamlingen skal holdes på samme tid og sted der Det norske Misjonsforbund avholder sin Årskonferanse eller i Kristiansand kommune dersom Det norske Misjonsforbund ikke avholder Årskonferanse. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

8. Vilkår for å være aksjeeier

Alle aksjer i selskapet skal være eid av Ansgarskolen AS.

9. Overdragelse av aksjer og aksjers omsettelighet

Aksjene i selskapet kan ikke overdras.

10. Pantsettelse av aksjer

Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes. Denne bestemmelsen berører ikke en kreditors adgang til å søke dekning i aksjen.

11. Anvendelse av overskudd og eiendeler ved oppløsning

Ettersom selskapet ikke har økonomisk formål, skal overskudd og eiendeler ved oppløsning av aksjeselskapet tilfalle Det Norske Misjonsforbund.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Utfyllende regler for Ansgar Teologiske Høgskole

Vedtatt av høyskolestyret 6. juni 2009.

1. Formål

Institusjonens formål er å:
  1. gi høyere utdanning og tilføre kirke og samfunn ny kunnskap på høyskolens fagområder
  2. utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå
  3. formidle forskningsresultater og kunnskap i offentligheten og være et kompetanse- og ressurssenter for kirke- og samfunnsliv

2. Aksjeselskapet Ansgar Høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole er organisert som et aksjeselskap - Ansgar Høgskole AS. Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen i henhold til Vedtekter for Ansgar Høgskole AS.

3. Styret

Styret er institusjonens ansvarlige organ.
  1. Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder.
  2. Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for forvaltning av institusjonens ressurser.
  3. Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet.
  4. Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, og skal sørge for at det oppnevnes et Læringsmiljøutvalg (LU).
  5. Styret fastsetter instruks for rektor.
  6. Styret skal hvert år godkjenne årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten, og vedta budsjett for kommende år.
  7. Styret skal forberede saker til generalforsamlingen.
  8. Styret kan opprette egne utvalg og delegere ansvar til disse, unntatt i saker som etter gjeldende Lov om universiteter og høyskoler skal avgjøres av styret selv.
  9. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til rektor i den utstrekning det ikke følger av gjeldende Lov om universiteter og høyskoler at styret selv skal treffe vedtak.
  10. Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.

4. Institusjonens ledelse

  1. Styret kaller og ansetter rektor for institusjonens faglige og administrative virksomhet. Rektor ansettes på åremål for 4 år om gangen. Ingen kan være ansatt som rektor i en sammenhengende periode på mer enn 8 år. Rektor har ansvar for saksforberedelse og oppfølging av vedtak i styret. Rektor representerer institusjonen utad i alle saker. Styret fastsetter krav til kompetanse for rektor.
  2. Prorektor er rektors stedfortreder og utfører sine oppgaver i samråd med rektor. Prorektor utpekes av rektor for ett år om gangen.

5. Studienemnda

  1. Studienemnda er høyskolens utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til høgskolestyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning, samt behandle saker som delegeres fra høgskolestyret.
  2. Studienemnda er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet i høyskolens utdanningsvirksomhet.
  3. Studienemnda arbeider på delegasjon fra og rapporterer til høgskolestyret og rektor.

6. FoU-råd

  1. FoU-råd er et koordinerende arbeidsutvalg for høyskolens FoU-virksomheten. 
  2. FoU-råd er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet i høyskolens forskningsvirksomhet.

7. Læringsmiljøutvalget

  1. Styret har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LU) har det operative ansvar for området ”Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging” i høgskolens kvalitetssikringssystem, og skal bidra til at høgskolestyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar i henhold til Universitets- og høgskoleloven (§ 4.1.3). Styret har delegert myndighet til LU til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.
  2. Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er innenfor Ansgarskolens ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet.